Doctrina

DGT Cataluña, Consulta nº 27/2020 de 10 Septiembre 2021.

Dirección General de Tributos, Consulta, 10-09-2021

 

Consulta núm. 27/20, de 10 de setembre de 2021

Data de publicació13-09-2021

Tributs •Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

QÜESTIÓ 

 

règim de tributació de la formalització de dipòsit d'arres penitencials mitjançant acta notarial

CONTESTACIÓ 

 

- Es consulta quin és el règim de tributació en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) de l'acta notarial que documenta el dipòsit d'arres penitencials en una operació de compravenda de béns immobles.

- En resposta a la qüestió plantejada, s'informa el següent:

1. En primer lloc, i des del punt de vista civil, l'article 621-8 del llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i aprovat per la Llei 3/2017, del 15 de febrer, disposa en el seu apartat 3:

“3. En la compravenda d'immobles, el lliurament d'arres penitencials pactades per un termini màxim de sis mesos i dipositades davant notari es pot fer constar en el Registre de la Propietat i, en aquest cas, l'immoble resta afecte a llur devolució. En cas de desistiment, el notari ha de lliurar les arres dipositades a qui correspongui. L'afectació s'extingeix:

a) Una vegada transcorreguts seixanta dies després del termini pactat, llevat que hi hagi una anotació anterior de demanda per part del comprador. En aquest cas, l'afectació es cancel·la d'ofici.

b) Quan el comprador desisteix i el venedor ho acredita fefaentment.

c) Quan s'inscriu la compravenda.”

Des del punt de vista tributari, ja s'ha pronunciat aquest centre directiu en la consulta 199/18, de 15 de juny de 2018, en què es va seguir el criteri emès per la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en la consulta vinculant número V1712-17, de 3 de juliol:

“CONCLUSION [...] Segunda. El acta notarial de depósito de arras penitenciales a que se refiere el artículo 621-8 Código civil de Cataluña tiene acceso al Registro de la Propiedad, por lo que estará sujeto a la cuota variable del documento notarial al concurrir todos los requisitos exigidos en el artículo 31.2 del Texto Refundido. Y ello, tanto si se pacta expresamente la inscripción en el registro, como si se establece el pacto de no inscribirse, pues al limitarse el artículo 621-8 a decir que el “referido acto puede hacerse constar en el Registro”, no parece que el acceso al mismo esté condicionado a la solicitud expresa para que se inscriba, como sucede con el contrato de opción de compra en los términos que resultan del artículo 16 del Reglamento Hipotecario, ni tampoco que la manifestación en contra impida la inscripción del acta.”

D'acord amb la consulta transcrita, i en aplicació de l'article 621-8 del Llibre VI del Codi civil de Catalunya, cal concloure que l'acta notarial de dipòsit d'arres penitencials resta subjecta a la modalitat d'actes jurídics documentats de l'ITPAJD per complir tots els requisits legals establerts a l'article 31.2 del Text refós aprovat pel RDL 1/1993, de 24 de setembre.”

2. Establerta la subjecció a tributació i quant a la determinació del subjecte passiu, l'article 29 del text refós de la Llei de l'impost estableix:

“Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.”

En el supòsit plantejat, la persona que té interès en l'atorgament de l'acta notarial de formalització del dipòsit d'arres, atès que resulta inscriptible en el Registre, és el comprador, perquè la inscripció suposa l'afectació de l'immoble a la devolució, si escau, de l'import de les arres que correspongui.

3. Pel que fa a la base imposable de l'impost, es fa avinent el següent:

L'article 30 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, disposa:

“1. En las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable servirá de base el valor declarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa. La base imponible en los derechos reales de garantía y en las escrituras que documenten préstamos con garantía estará constituida por el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos. Si no constare expresamente el importe de la cantidad garantizada, se tomará como base el capital y tres años de intereses.

(...)

2. En las actas notariales se observará lo dispuesto en el apartado anterior, salvo en las de protesto, en las que la base imponible coincidirá con la tercera parte del valor nominal del efecto protestado o de la cantidad que hubiese dado lugar al protesto.

(...).”

Doncs bé, cal tenir en compte que allò que adquireix el comprador és, en cas de desistiment per part del venedor, el dret a la devolució d'una quantitat per igual import a les dipositades -per haver-les de tornar doblades-; per tant, la base imposable està constituïda per l'import de les arres dipositades.

Quant al tipus aplicable, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, és l'1,5 %, aprovat per l'article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

4. Finalment, cal recordar el benefici fiscal previst a l'article 94 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient:

“Gaudeixen d'una bonificació del 100% de la quota gradual de l'impost sobre actes jurídics documentats els instruments públics notarials en els quals es formalitzin els dipòsits d'arres penitencials a què fa referència l'article 621-8 del Codi civil de Catalunya, i també la resta de documents notarials que es puguin atorgar per a la seva cancel·lació registral.”

Aquesta consulta deixa sense efecte la consulta 179E/15, de 25 de novembre de 2015.

Aquesta contestació té, d'acord amb l'article 34.1.a) de la Llei general tributària, caràcter merament informatiu.